Pro Facto voor de zorg

Wetgeving voor de zorgsector is omvangrijk en daarbij aan veel verandering onderhevig. Op diverse terreinen is sprake van aangepaste of nieuwe regelingen zoals rond de financiering en de kwaliteit van zorg en bij de afhandeling van klachten, claims en calamiteiten. Ook vanuit de rechtspraak worden de eisen die aan zorgaanbieders, instellingen en aan individuele beroepsbeoefenaren worden gesteld telkens aangescherpt.

Privacyvraagstukken lopen als een rode draad door alle veranderingen heen. Welke informatie mag men uitwisselen in het kader van ketenzorg of bemoeizorg, mogen er dossierstukken bij een reac-tie op een klacht of claim verstrekt worden, en wat mag er op een zorgdeclaratie vermeld worden? Wie heeft toegang tot een elektronisch patiëntendossier en wat betekent de wet Datalekken voor zorgaanbieders?

De adviseurs van Pro Facto kunnen kunnen u adviseren op het terrein van onder meer:

  • privacy, beroepsgeheim, gegevensuitwisseling
  • rechten en plichten van hulpverlener en patiënt
  • klachten, geschillen en tuchtzaken
  • gedwongen zorg (in strafrechtelijk of civielrechtelijk kader)
  • zorgtaken van gemeenten (Wmo, Jeugdwet)
  • omgaan met incidenten en calamiteiten
  • aansprakelijkheid
  • wils(on)bekwaamheid en vertegenwoordiging
  • medezeggenschap en goed bestuur in de zorg

Pro Facto kan op het gebied van gezondheidsrecht en de zorg de volgende diensten aanbieden:
juridische ondersteuning en advies
juridische kwaliteitszorg
onderzoek
cursussen

Pro Facto biedt ook gezamenlijke dienstverlening over de zorg aan met Bout Advocaten.

Neem voor meer informatie contact op met Nicolette Woestenburg.

 

 

Zoeken