Passieve en actieve openbaarheid

Passieve en actieve openbaarheid

De behandeling van een Woo-verzoek kan complex zijn en veel tijd kosten. Pro Facto en Bout Advocaten beschikken over uitgebreide expertise op het gebied van de Woo en kunnen u ondersteunen bij een gedegen en voortvarende behandeling van Woo-verzoeken. Openheid en transparantie zetten wij hierbij op de eerste plaats, uiteraard met oog voor belangen van betrokkenen.

Wij kunnen u onder andere helpen bij:

  • Redigeren: de Woo gaat er van uit dat alle informatie openbaar is, tenzij een uitzonderingsgrond van toepassing is of als de informatie persoonlijke beleidsopvattingen bevat. Sommige informatie, bijvoorbeeld medische informatie, mag nooit openbaar worden gemaakt. Bij andere informatie, bijvoorbeeld concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens, moet de overheid afwegen of openbaarmaking is toegestaan. Wij helpen u graag bij het redigeren van informatie die valt onder een van de absolute of relatieve uitzonderingsgronden.
  • Beoordelen: het is niet altijd duidelijk of informatie openbaar mag worden. Het is bijvoorbeeld niet altijd op voorhand duidelijk of een uitzonderingsgrond van toepassing is en of adviezen van ambtenaren en standpunten van bestuurders als persoonlijke beleidsopvatting kunnen worden beschouwd. Wij kunnen u helpen met deze beoordeling en u adviseren over het besluit. Ook kunnen wij de documenten aan de hand van onze beoordeling redigeren en u adviseren over de motivering in het besluit.
  • Besluitvorming: als u de (gedeeltelijk) openbaar te maken documenten al verzameld en beoordeeld heeft, maar graag ondersteuning zou willen bij het opstellen van het besluit en de inventarislijst dan bieden wij deze ondersteuning graag. Wij kunnen voor u het gemotiveerde besluit en de bijbehorende inventarislijst opstellen.  
  • Volledige behandeling van het verzoek:  indien gewenst kunnen wij het hele proces van behandeling van het verzoek van u overnemen. Wij dragen in dat geval zorg voor het verzamelen van de documenten, de communicatie met de verzoeker, het beoordelen en redigeren van de documenten en het opstellen en het verzenden van het besluit. Ook bereiden wij de actieve openbaarmaking van het verzoek voor u voor.

Heeft u andere ondersteuningsbehoeften bij de behandeling van Woo-verzoeken, neem dan vooral contact met ons op om wensen en mogelijkheden te bespreken.

 

Openbaarmaking uit eigen beweging (actieve openbaarheid)

De Woo draagt bij aan een transparantere overheid. Onder andere door overheden ertoe te bewegen meer informatie uit eigen beweging op een toegankelijke manier openbaar te maken. Dit wordt actieve openbaarheid genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergaderstukken en verslagen van de gemeenteraad en het college, beleidsevaluaties en Woo-verzoeken, inclusief het besluit en de verstrekte informatie.

Omdat actieve openbaarmaking betrekking heeft op veel soorten informatie en de termijn voor openbaarmaking kort is (meestal twee weken na vaststelling of ontvangst van de informatie) kan de Woo op dit punt voor de nodige werkdruk zorgen.

Wij kunnen u onder andere helpen bij:

  • Redigeren: sommige informatie – bijvoorbeeld medische gegevens of burgerservicenummers – mag niet openbaar worden. Wij helpen u bij het redigeren van de documenten die actief openbaar worden gemaakt.
  • Beoordelen: welke informatie moet uw organisatie actief openbaar maken? En wanneer mag informatie juist niet worden gepubliceerd? Wij helpen u bij deze beoordeling.
  • Open by design: door uw organisatie slim in te richten kunt u de werkdruk van de Woo aanzienlijk verminderen. Hierbij is het van belang om voorafgaand aan de vaststelling van de informatie te anticiperen op de openbaarmaking daarvan. Dit noemen wij open by design. Wij kunnen u hierbij helpen. Zie daarvoor ook de pagina over beleid.

 

Chantal Ridderbos-Hovingh

uw contactpersoon
Chantal Ridderbos-Hovingh

Chantal is onze contactpersoon inzake de Woo.
Meer informatie over haar vindt u hier.
050 313 98 53

Mail Chantal over de Woo

Zoeken