Toezicht en handhaving, een last voor gemeenten?

Toezicht en handhaving, een last voor gemeenten?

Zijn gemeenten toegerust op hun toezicht- en handhavingstaken? Is er beleid? Welke prioriteiten stellen ze en welke ambtelijke capaciteit is ervoor beschikbaar? Welke knelpunten worden ervaren? Zijn gemeenten – ook door de uitbreiding van het takenpakket als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein – voldoende toegerust om de regelgeving te kunnen handhaven?

Pro Facto voert hierover in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek uit. Dit onderzoek, dat door minister Plasterk is toegezegd na een vraag in de Eerste Kamer of de toezicht- en handhavingslast voor gemeenten een reden tot zorg zou moeten zijn, richt zich op toezicht en handhaving in drie domeinen: fysiek, sociaal en veiligheid. We hebben in vijftien gemeenten gesprekken gevoerd en documenten bestudeerd. Daarnaast is een digitale enquête opgesteld om een landelijk representatief beeld te krijgen. Bent u als handhaver, toezichthouder, leidinggevende, jurist of bestuurder betrokken bij toezicht en/of handhaving in één of meer van de genoemde domeinen? Vul dan de enquête in door HIER te klikken!

Het invullen kost u ongeveer tien minuten tijd. De onderzoeksresultaten worden in het najaar bekend en stellen BZK in staat om een beleidsagenda op te stellen die nauw aansluit bij de ervaringen, wensen en behoeften van gemeenten.

Zoeken