WODC: evaluatie Wet biometrie in de vreemdelingenketen

De toegang, toelating, uitzetting van en het toezicht op vreemdelingen is in Nederland geregeld in de Vreemdelingenwet 2000. Met de Wet biometrie vreemdelingenketen of WBVK voorziet in het gebruik van biometrie in de vreemdelingenketen. In samenwerking met de vakgroep SBB van de Rijksuniversiteit Groningen gaat Pro Facto deze wet in opdracht van het WODC evalueren.

De doelstelling van het evaluatieonderzoek is in de kern het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de Wet biometrie vreemdelingenketen de door de wetgever geformuleerde doelen heeft bereikt, waarbij ook de vragen uit de Motie Strik cs. worden beantwoord. Dit onderzoek beoogt de minister in staat te stellen een standpunt te formuleren inzake de wenselijkheid van verlenging van de wet. De probleemstelling van het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1. In welke mate bereikt de Wet biometrie in de vreemdelingenketen zijn doelen?

2. Hoe verhoudt zich de wet tot de Europese verplichtingen tot implementatie van informatiesystemen waarin biometrie wordt opgeslagen?

 

Zoeken