Gemeente Groningen: inzameling van afvalstromen - onderzoek naar gedrag, bekendheid, tevredenheid en behoeften van Groningse burgers

De volgende vraag stond centraal in het onderzoek:

Hoe kan de afvalinzameling van verschillende deelstromen in de gemeente Groningen vanuit het perspectief van de burger worden verbeterd?

De volgende deelvragen zijn daarbij onderscheiden:

  1. 1. In welke mate worden de verschillende afvalstromen door de burger gescheiden aangeboden, en wat zijn hun motieven om dat niet te doen?
  2. 2. Wat is de bekendheid van burgers met de wijze van afvalinzameling door de gemeente Groningen?
  3. 3. Wat is de tevredenheid van burgers over de afvalinzameling door de gemeente Groningen?
  4. 4. Wat zijn de behoeften van burgers omtrent deze afvalinzameling?
  5. 5. Welke belemmeringen en knelpunten ervaren burgers bij de afvalinzameling?
  6. 6. Welke aanbevelingen zijn naar aanleiding van de deelvragen 1 t/m 5 te formuleren?

Op basis van deze vragen is in kaart gebracht hoe de burger omgaat met afval, welke belemmeringen en welke verbeteringen er mogelijk zijn. In de rapportage zijn op basis hiervan concrete aanbevelingen gedaan.

Zoeken